⚡️ซื้อ Organic Website Traffic วันนี้!

เพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิกสําหรับเว็บไซต์ใด ๆ

Increase organic traffic
Organic traffic is the valuable flow of website visitors directly from search engine results. It represents users actively seeking relevant information or solutions, indicating the credibility and trustworthiness of the website. Organic traffic is cost-effective, sustainable, and often converts at higher rates. It enhances user engagement, increases brand visibility, and allows long-term growth and recognition.
Mark
Google Ads ปลอดภัย
Mark
ธรรมชาติ กําลังมองหาการจราจร
Mark
สูงสุด 10 000 000
การดูหน้าเว็บต่อวัน
Mark
Google, Bing, DuckDuckGo traffic
Mark
รับประกัน ผลลัพธ์
ในกูเกิลอินสตาแกรม
Mark
รับประกันคืนเงิน
Mark
Free 2 000 visits Trial
Mark
Cities and Countries Geo-Targeting

คําถามที่พบบ่อย

Organic Traffic คืออะไร?

Organic traffic refers to visitors who visit a website through search engine results pages (SERPs) without paid advertising. It results from search engine optimization (SEO) efforts, where a website is optimized to rank higher in the organic search results for relevant keywords. Unlike paid traffic, organic traffic is free and considered more valuable as it typically indicates that the website provides quality and relevant content to users.

Why Organic Traffic is better than other website traffic?

1. Credibility and trust: Organic traffic comes from users who have actively searched for relevant keywords and found your website in the search engine results. This indicates that they trust the search engine's judgment and view your website as credible and authoritative.

2. Cost-effectiveness: Unlike paid traffic, organic traffic is free. By optimizing your website for SEO and generating organic traffic, you can reduce your dependency on paid advertising, which can be costly.

3. Long-term sustainability: Organic traffic is sustainable in the long run. Once you have achieved a high ranking in search engine results for relevant keywords, you can continue to receive organic traffic without additional investment.

4. Higher conversion rates: Organic traffic tends to have higher conversion rates because users have found your website based on their specific search query, indicating that they are actively seeking information or a solution related to your offerings.

5. Better user engagement: Organic traffic is often associated with users who are genuinely interested in your content or products, leading to higher engagement metrics such as longer session durations, lower bounce rates, and more page views.

6. Brand visibility and awareness: Consistently receiving organic traffic improves your brand's visibility and awareness as your website appears in search results for relevant keywords. This can lead to increased brand recognition and organic growth of your audience.While paid traffic can provide immediate results and targeted reach, organic traffic offers long-term benefits in credibility, cost-effectiveness, conversion rates, user engagement, and brand visibility.

How to improve Organic Traffic?

1. Keyword research: Conduct thorough keyword research to identify relevant, high-volume keywords that align with your website's content and target audience. Use keyword research tools to find popular search terms and incorporate them naturally into your website's content.

2. On-page optimization: Optimize your website's pages by including target keywords in the page title, headings, meta descriptions, and URL. Also, ensure that your content is well-structured, informative, and easily readable by users and search engines.

3. Quality content creation: Develop high-quality, unique, and valuable content that addresses the needs and interests of your target audience. Create engaging blog posts, articles, infographics, videos, and other shareable and link-worthy formats.

4. Link building: Build authoritative and relevant backlinks to your website. Seek opportunities for guest blogging, collaborate with influencers or industry experts, and participate in industry forums or communities to gain links from reputable websites. Link building helps increase your website's authority and visibility in search results

How to buy Organic Traffic?

Buying Organic Website Traffic is the shortest and fastest way to improve your website's metrics. Important things to consider when organic traffic are:

1. Choose the Search Engines: Your first choice would be getting all the traffic from Google. Usually, websites have a mixture of different search engines in their organic traffic profile, with Google leading. Also, remember that Google has many regional domains; matching the regions where you buy the traffic with Google's domains may be essential. For example, if you buy website traffic from Spain, you would want to use Google.es as the search engine. Some regions, like South Korea or Turkey, have local search engines, which are essential to include for those regions.

2. Choose Keywords: Keywords are the terms visitors use to find your website in search engines. Organic traffic cannot come without keywords. So, take some time to do keyword research to develop a list of keywords related to your website to make the traffic look natural.

3. Choose Traffic Volume: The last important part of buying Organic Website Traffic is the traffic volume. Start with a tiny increase in your overall website traffic and gradually add more and more visitors every month. In this way, you make your website look like it is organically growing in the search engines.

What our clients say about Buying Organic Website Traffic at SparkTraffic:

การเข้าชมแบบออร์แกนิกจาก Google

🔥 การเข้าชมเว็บไซต์อินทรีย์ในอัตราที่ต่ําที่สุด!

เพื่อความเจริญรุ่งเรืองเว็บไซต์ต้องการการเข้าชม ไซต์ที่มีการเข้าชมสูงจะได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในขณะที่เว็บไซต์ที่มีการเข้าชมต่ํามีแนวโน้มที่จะไม่ไกลมาก
ดังนั้นหากคุณสนใจที่จะเพิ่มศักยภาพของคุณขั้นตอนสําคัญสู่ความสําเร็จคือการใช้การเข้าชม
บอทการเข้าชมแบบออร์แกนิกของ Spark Traffic สามารถทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของคุณได้

💁 เราจะเพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิกไปยังไซต์ของคุณได้อย่างไร

การเข้าชมจะได้รับจากเครื่องมือค้นหาผ่านอัลกอริทึมแทนโฆษณาแบบชําระเงิน เป็นผลให้การเข้าชมแบบออร์แกนิกมากขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างมีนัยสําคัญ
โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีง่ายๆในการสร้างการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับเงินของคุณ บอทการเข้าชมเว็บ ทั่วไปของเราจะปรับปรุงการเข้าชมเว็บทั่วไปการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาและการมองเห็น
คุณสามารถเลือก Google, Bing, Yahoo หรือเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชม
ใช้คําหลักของคุณเพื่อทําให้การเข้าชมดูเป็นธรรมชาติ เราอนุญาตคําหลักใด ๆ ที่คุณต้องการ
Organic  traffic search
Google Analytics dashboard

💡 บอทจราจรสําหรับการเข้าชมแบบออร์แกนิก

SparkTraffic นําเสนอแพ็คเกจมากมายที่ออกแบบมาสําหรับงบประมาณทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็น บริษัท สตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรวิชาชีพขนาดใหญ่เรามีสิ่งที่เหมาะกับคุณ
นอกจากนี้คุณสามารถซื้อแพ็คเกจได้หลายวิธีตั้งแต่ตัวเลือกรายเดือนไปจนถึงรายปี นอกจากนี้เรายังเสนอการรับประกันคืนเงิน 100% หากคะแนนขั้นต่ําที่คุณสัญญาไว้ไม่สําเร็จ

🚀 ปรับปรุงผลการค้นหาทั่วไป

บริษัท กว่า 120,000 แห่งได้เลือก SparkTraffic สําหรับการพัฒนาผู้ชมเว็บในวงกว้างและกว้างขวาง เราเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อย่าเชื่อคําพูดของเรา
ปล่อยให้การวิเคราะห์พูดเพื่อตัวเอง หากคุณต้องการให้เว็บเบราว์เซอร์จริงลงทะเบียนหมายเลขจริงโปรดติดต่อเราวันนี้เพื่อ ทดลองใช้ฟรี SparkTraffic อยู่ที่นี่เพื่อจุดประกายธุรกิจของคุณให้กลายเป็นจุดร้อน!
ความปลอดภัย &รับประกัน
เครื่องมือสร้างการเข้าชมเว็บไซต์ที่ทันสมัยที่สุด
ปลอดภัยสําหรับ google-โฆษณารูปภาพ
ปลอดภัยสําหรับโฆษณา Google
รับประกันผลลัพธ์ใน Google การวิเคราะห์ภาพถ่าย
รับประกันผลลัพธ์ใน Google Analytics
ท้องถิ่นเว็บการจราจรภาพ
เมือง
การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์
เป้าหมายอินทรีย์การจราจรภาพ
การจราจรที่ดูเป็นธรรมชาติ
เงินกลับ- รับประกัน- ภาพ
รับประกันคืนเงิน
24/7-บริการลูกค้า-ภาพถ่าย
24/7
บริการลูกค้า
ภาษากําหนดเป้าหมายการจราจรภาพ
การกําหนดภาษาเป้าหมาย

🚀 เพิ่มเวลาที่ใช้ในเว็บไซต์ของคุณ

ระยะเวลาเซสชันเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ
บอทของเราจะช่วยเพิ่มเวลา Google Analytics ของคุณในเมตริกหน้าเว็บลดอัตราตีกลับและเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์โดยรวมของคุณ
เมื่อเวลาของคุณบนเมตริกหน้าเว็บพุ่งสูงขึ้นการเข้าชมและประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวมของคุณก็เช่นกัน!

🆓 วิธีรับการเข้าชมแบบออร์แกนิก

หากคุณกําลังมองหาการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณฟรีอย่ามองไปไกลกว่าเครื่องมือสร้างการเข้าชมแบบออร์แกนิกฟรีของ SparkTraffic ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งคุณสามารถเพลิดเพลินกับรูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณที่คุณต้องการ
ตั้งแต่การเข้าชมแบบออร์แกนิกไปจนถึงโดยตรงโซเชียลและแม้แต่การอ้างอิงเราสามารถช่วยคุณสร้างแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อปรับปรุงการจัดอันดับออนไลน์ของคุณใน SERP
Website Traffic Report
Event on your website

📈 การซื้อปริมาณการค้นหาทั่วไปสําหรับเว็บไซต์ของคุณ

หลายคนกลัวที่จะซื้อการเข้าชมทั่วไปไปยังไซต์ของพวกเขาในกรณีที่เครื่องมือค้นหาลงโทษความพยายามของพวกเขา แต่ถ้าคุณซื้อการเข้าชมเว็บไซต์ทั่วไปผ่าน SparkTraffic เครื่องมือค้นหาที่สําคัญเหล่านี้จะไม่ฉลาดกว่า

เราเชี่ยวชาญในการให้การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณที่ดูเป็นธรรมชาติ บอทของเราทําหน้าที่เหมือนมนุษย์จริงนําทางไปยังไซต์ของคุณโดยใช้คําหลักที่คุณต้องการและเรียกดูหน้าเว็บของคุณราวกับว่าพวกเขาเป็นผู้เข้าชมจริง

เรามีความสามารถในการทําหน้าที่เหมือนกลุ่มเป้าหมายในอุดมคติของคุณช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณได้ครั้งละหนึ่งครั้ง
เครื่องมือสร้างการเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในโลก

ไม่ต้องใช้บัตรและการเข้าชมจะปรากฏใน Google Analytics ของคุณภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที

รอประมาณ 10-20 นาทีและตรวจสอบ Google Analytics ของคุณ คุณควรเห็นการจราจรใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แผนการกําหนดราคาการเข้าชมเว็บไซต์

ซื้อการเข้าชมเว็บไซต์ ในราคาต่ําสุดของตลาดต่อการเข้าชม ราคาจะแสดงต่อเว็บไซต์ หากคุณมีหลายเว็บไซต์โปรดซื้อแผนสําหรับแต่ละเว็บไซต์ เราให้ส่วนลดสูงสุด 40% ขึ้นอยู่กับจํานวนแผนที่คุณต้องการซื้อ
การจราจรแบบมืออาชีพใช้ IP ที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนใครสําหรับการเยี่ยมชมทุกครั้งทําให้การจราจรดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการจราจรที่เห็นในโครงการเศรษฐกิจ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้แผนระดับมืออาชีพหากคุณใช้ Google Analytics v4 ใหม่
มินิ
สนับสนุน
60 000
การดูหน้าเว็บ
$11.98
จาก
โปรขนาดกลาง
300 000
การดูหน้าเว็บ
$35.98
จาก
ตรวจสอบภาพถ่าย
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรทั้งกลางวันและกลางคืน
ตรวจสอบภาพถ่าย
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเข้าชมในแต่ละวันของสัปดาห์
ใหญ่
สนับสนุน
600 000
การดูหน้าเว็บ
$71.98
จาก
ตรวจสอบภาพถ่าย
เชื่อมต่อ RSS หรือแผนผังไซต์ของคุณ
ตรวจสอบภาพถ่าย
การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของเมือง
สุดยอดโปร
1 000 000
การดูหน้าเว็บ
$119.98
จาก
ตรวจสอบภาพถ่าย
สูงสุด 11 หน้าต่อการเข้าชมแต่ละครั้ง
สูง สุด
สนับสนุน
10 000 000
การดูหน้าเว็บ
$839.98
จาก
SEO-การจราจรภาพถ่าย
การเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก
Social media photo
การเข้าชมเว็บไซต์โซเชียล
UX design photo
การเข้าชมเว็บไซต์อ้างอิง
ขึ้นภาพ
การเข้าชมเว็บไซต์โดยตรง
Geo targeting
การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของประเทศ
IP address logo
ที่อยู่ IP ที่อยู่อาศัยที่ไม่ซ้ํากัน
ภาพถ่ายเวลา
เวลาเซสชันแบบสุ่ม
Time out logo
เข้าชมได้นานถึง 5 นาทีในทุกๆ หน้า
Bounce rate logo
การควบคุมอัตราตีกลับ
seo-url-รูปภาพ
แคมเปญ UTM
Cache logo
ลดภาระของ CPU และแบนด์วิดท์ด้วยแคช
Bitly logo
กางเกงขาสั้นเช่น bit.ly, cutt.ly
การจราจรทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าของโครงการมืออาชีพ
อาจใช้ไม่ได้กับตัวนับการเข้าชมบางตัว และเราไม่แนะนําให้ใช้หากคุณมี Google Analytics v4 ใหม่
มินิ
อีโค่
60 000
การดูหน้าเว็บ
$5.99
จาก
ปานกลาง
อีโค่
300 000
การดูหน้าเว็บ
$17.99
จาก
ตรวจสอบภาพถ่าย
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรทั้งกลางวันและกลางคืน
ตรวจสอบภาพถ่าย
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเข้าชมในแต่ละวันของสัปดาห์
ใหญ่
อีโค่
600 000
การดูหน้าเว็บ
$35.99
จาก
ตรวจสอบภาพถ่าย
เชื่อมต่อ RSS หรือแผนผังไซต์ของคุณ
ตรวจสอบภาพถ่าย
การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของเมือง
สุดยอดอีโค่
1 000 000
การดูหน้าเว็บ
$59.99
จาก
ตรวจสอบภาพถ่าย
สูงสุด 11 หน้าต่อการเข้าชมแต่ละครั้ง
สูง สุด
อีโค่
10 000 000
การดูหน้าเว็บ
$419.99
จาก
SEO-การจราจรภาพถ่าย
การเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก
Social media photo
การเข้าชมเว็บไซต์โซเชียล
UX design photo
การเข้าชมเว็บไซต์อ้างอิง
ขึ้นภาพ
การเข้าชมเว็บไซต์โดยตรง
Geo targeting
การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของประเทศ
Time out logo
เข้าชมได้นานถึง 5 นาทีในทุกๆ หน้า
Bounce rate logo
การควบคุมอัตราตีกลับ
เข้าร่วม 11,856 ผู้ใช้ตอนนี้!

สิ่งที่ลูกค้าของเราต้องพูด...

บริษัทมากกว่า 120,800 แห่งใน 69 ประเทศไว้วางใจเรา
ตรวจสอบสิ่งที่พวกเขาพูดและดูบทวิจารณ์ของลูกค้าจริงอื่น ๆ กว่า 600 รายการ ในหน้า Trustpilot ของเรา

Quote photo Five stars  rating
"ฉันรู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นการเข้าชมและการดูหน้าเว็บที่ไม่เหมือนใครมากมายบนเว็บไซต์ของฉันในการสาธิตเดียว ผมประทับใจและอยากจะทดสอบมันให้มากขึ้น"
นิเตช-ชาห์-ภาพถ่าย
นิเตช ชาห์
อินเดีย
Quote photo Five stars  rating
"บริการที่ยอดเยี่ยมทํางานได้ดีจนถึงตอนนี้"
Austin Montgomery
ออสติน มอนต์โกเมอรี่ เคอร์
สหรัฐอเมริกา
Verification user photo
Quote photo Five stars  rating
"ฉันมีประสบการณ์ที่ดีกับการเข้าชมแบบจุดประกายที่ช่วยให้ฉันขยายจํานวนผู้ชมการเข้าชมของฉันได้อย่างเป็นธรรมชาติ ขอบคุณงานดี"
อาโยบามิ-อะเดโคลา-ภาพถ่าย
อาโยบามิ อเดโคลา
ไนจีเรีย
Quote photo Five stars  rating
"เรียบง่ายและตรงไปตรงมา คุณสามารถตั้งค่าการเข้าชมให้เข้ามาในช่วงเวลาสุ่มปรับอัตราตีกลับปรับอัตราการรักษาผู้ใช้และใช้แผนผังเว็บไซต์ของคุณเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าชมทั่วไซต์ของคุณเพื่อจําลองผู้ใช้ที่มาถึงและคลิกผ่านไปยังหน้าอื่น ๆ วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณ"
Our client
เจซี
สหรัฐอเมริกา
Quote photo Five stars  rating
"แพลตฟอร์มที่สะดวกและ sparktraffic มีการทดลอง service.my ที่ยอดเยี่ยมไปได้ดีมากฉันไม่เคยมีประสบการณ์เช่นแพลตฟอร์มที่ดีสําหรับการจราจรเร่งด่วน"
User
ไฟซาน รินด์
ปากีสถาน
Quote photo Five stars  rating
"แม้แต่แผนนาโนฟรีของพวกเขาก็รวมถึงผู้เยี่ยมชม 6000 คน / เดือนที่ฉันชอบมาก ขอบคุณ"
บิดยุต-มอนดัล-ภาพถ่าย
บิณฑ์ จันทร์ดัล
อินเดีย
Left sign photo
Right sign photo
คําถามที่พบบ่อย

มีคําถามใด ๆ หรือไม่?

การจราจรมีจริงหรือไม่?

Plus photo

มันเป็นการจราจรอัตโนมัติ เราใช้เว็บเบราว์เซอร์จริงกับระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างซึ่งหมายความว่าการเข้าชมดูเหมือนการเข้าชมของมนุษย์จริง แต่ไม่ได้ซื้อสินค้า เรารับประกันว่าคุณจะเห็นการเข้าชมทั้งหมดที่เราส่งไปยังเว็บไซต์ของคุณในแดชบอร์ด Google Analytics ของคุณ

ฉันจะได้รับปริมาณการใช้งานต่อวันเท่าใด

Plus photo

คุณจะได้รับหนึ่งใน 30 ของปริมาณการเข้าชมรายเดือนของคุณในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อแผน Ultimate ที่มี ปริมาณการเข้าชมหนึ่งล้าน ครั้งต่อเดือน (การดูหน้าเว็บ) และการเข้าชม 333,333 ครั้ง คุณจะได้รับการเข้าชมสูงสุด 33,333 ครั้งและการเข้าชม 11,111 ครั้งจากเราทุกวัน

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของฉันสําหรับโครงการฟรีได้

Plus photo

ในโครงการ Demo และ Nano คุณสามารถใช้โดเมนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของเราเท่านั้น เราไม่ยอมรับการย่อการเปลี่ยนเส้นทางหรือลิงก์พันธมิตร หากต้องการใช้ URL เหล่านี้ โปรดอัปเกรดเป็นแผนชําระเงิน

การจราจรจะช่วยฉันด้วย SEO การจัดอันดับ ฯลฯ หรือไม่?

Plus photo

เรามีการจราจรที่แตกต่างกัน หากเป้าหมายของคุณคือ การปรับปรุงตําแหน่ง Google เราขอแนะนําให้คุณใช้ การเข้าชม Search Console ของเรา วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะเห็นการเข้าชมทั้งหมดใน Google Search Console ควบคู่ไปกับคําหลักเป้าหมายของคุณ

คุณยอมรับเว็บไซต์สําหรับผู้ใหญ่หรือไม่?

Plus photo

ใช่เรายอมรับเว็บไซต์สําหรับผู้ใหญ่

อัตราตีกลับคืออะไร?

Plus photo

อัตราตีกลับคือเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมที่ดูหน้าเว็บเพียงหน้าเดียวของเว็บไซต์ก่อนที่จะปิดเบราว์เซอร์หรือออกจาก URL ของคุณ โปรดทราบว่า อัตราตีกลับที่สูงขึ้นจะลด การเข้าชมที่คุณได้รับเนื่องจากเราต้องปิดเบราว์เซอร์อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างการดูหน้าเว็บเพิ่มเติมสําหรับการเข้าชม

ฉันสามารถชําระเงินด้วย Crypto ได้หรือไม่?

Plus photo

ใช่เรายอมรับ Bitcoin, Ethereum และ การชําระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ คุณสามารถดูตัวเลือกการชําระเงินต่างๆ ที่เรานําเสนอเมื่อคุณทําการซื้อ

เว็บไซต์นี้ถูกใช้สําหรับการเข้าชมการสาธิตแล้ว

Plus photo

เราอนุญาตโครงการสาธิตเพียงหนึ่งโครงการต่อเว็บไซต์ และเราตรวจสอบโดเมนระดับที่ 2 ดังนั้นหากโดเมนนี้ถูกใช้สําหรับการสาธิตแล้วเราจะแสดงข้อผิดพลาดนี้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราสําหรับข้อยกเว้น เรายินดีเสมอที่จะให้หนึ่ง

ฉันไม่ได้รับผู้เข้าชมแม้แต่คนเดียว มีอะไรเกิดขึ้น

Plus photo

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เราจะ ตรวจสอบการตั้งค่าทั้งหมดของโครงการของคุณและ ค้นหาวิธีแก้ไข มีการแชทออนไลน์ที่มุมล่างขวาเสมอ

ฉันได้ทําการฝากเงินแล้ว แต่ไม่เห็นการเปิดใช้งาน

Plus photo

ตรวจสอบว่าคุณได้สร้างโครงการแล้ว เราไม่สามารถทราบได้ว่าจะส่งทราฟฟิกไปที่ใดหากไม่มีการสร้างโครงการ

บริการของคุณมีไว้เพื่ออะไร?

Plus photo

ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ใช้บริการของเรา เพื่อปรับปรุง เมตริก การเข้าชมเว็บไซต์ ของพวกเขา เราสามารถแก้ไขอัตราตีกลับอัตราผลตอบแทนและเวลาเซสชันของคุณ นอกจากนี้เรายังสามารถ ช่วยเพิ่ม ปริมาณการเข้าชมการเข้าชมอินทรีย์และการเข้าชมทางสังคมของคุณรวมทั้งปรับปรุงเกือบทุกด้านของ การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

คุณมีแผนบริการฟรีหรือไม่?

Plus photo

เรามีบัญชีทดลองใช้ฟรีแบบ จํากัด เวลาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบและโครงการนาโนฟรี
หากคุณลงทะเบียนแล้วคุณมีเครดิตสาธิตฟรีในบัญชีของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างโครงการสาธิตแบบ จํากัด 1 ชั่วโมง

การจราจร Adsense (และโปรแกรมพันธมิตร Pay Per Click อื่น ๆ ) ปลอดภัยหรือไม่?

Plus photo

ใช่มัน ปลอดภัยอย่างยิ่งสําหรับ โฆษณา PPC เราหลีกเลี่ยงการคลิกที่โฆษณาดังนั้นคุณจะไม่ละเมิดกฎใด ๆ ที่กําหนดโดยโปรแกรมและผู้ให้บริการเหล่านี้ ในกรณีของ Adsense เราไม่ได้โหลดโฆษณาดังนั้นโดยค่าเริ่มต้นคุณจะไม่เห็นการแสดงผลใด ๆ

คุณยอมรับตัวย่อการเปลี่ยนเส้นทางและลิงก์พันธมิตรหรือไม่?

Plus photo

ไม่ เราไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ใดๆ ได้ เว้นแต่คุณจะใช้เว็บไซต์แบบเดิมที่ติดตั้ง Google Analytics ไว้

การเข้าชมของคุณมีอัตราตีกลับเท่าใด

Plus photo

คุณสามารถบอกให้เราใช้ อัตราตีกลับ ที่คุณต้องการ ตั้งแต่ 0% ถึง 100% คุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์นี้ได้ในหน้าการตั้งค่าของโครงการของคุณ

อัตราตีกลับที่ดีที่สุดสําหรับเว็บไซต์ของฉันคืออะไร?

Plus photo

ไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดสําหรับคําถามนี้ อัตราตีกลับเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30% ถึง 70% เราขอแนะนําให้วิเคราะห์เว็บไซต์ของคู่แข่งของคุณเพื่อทําความเข้าใจว่าอะไรเป็นเรื่องปกติสําหรับอุตสาหกรรมของคุณ ตัวอย่างเช่นลองนึกภาพเว็บไซต์ของคุณ bing.com ดังนั้นคู่แข่งอันดับต้น ๆ ของคุณจะ google.com ตรงไปที่ https://www.similarweb.com/ และพิมพ์ google.com ในแถบค้นหา ที่นี่คุณจะเห็นว่า google.com มีอัตราตีกลับ 43% ดังนั้นเราจึงขอแนะนําให้ใช้ค่านี้สําหรับการทดสอบ bing.com ของคุณ

คุณทํางานกับ YouTube หรือไม่?

Plus photo

ขออภัย แต่เราไม่ได้ทํางานกับ แพลตฟอร์ม วิดีโอ ใด ๆ ในขณะนี้ ซึ่งรวมถึง การดู YouTube, YouTube Susbcribers

ฉันจะสร้างรายได้กับคุณบนเว็บไซต์ของฉันได้อย่างไร?

Plus photo

นั่นเป็นคําถามที่ยุ่งยากที่เราไม่อยากตอบเพราะเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการรับประกันรายได้ใด ๆ เราไม่ทํางานกับโฆษณาลิงก์พันธมิตรหรือวิดีโอ มีหลายวิธีในการใช้การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา แต่เราไม่สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับรายได้ได้

ฉันต้องการตัวเลือกการชําระเงินสําหรับ GPay

Plus photo

เรายอมรับการชําระเงินด้วย GPay ด้วย Bluesnap เลือกตัวเลือกการชําระเงิน Visa / Mastercard ในหน้าการชําระเงินและคลิกที่ปุ่ม Bluesnap จะมีตัวเลือก GPay

โครงการของฉันแสดงข้อผิดพลาดของ Google Analytics

Plus photo

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Google Analytics บนเว็บไซต์ของคุณแล้ว จากนั้นใส่รหัส Google Analytics ในหน้าโครงการ แท็บตัวนับการเข้าชม
หากต้องการสิ่งอื่น - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ตรวจสอบคําถามที่พบบ่อยหลักของเรา สําหรับคําถามเพิ่มเติม

ยังคงมองหาคําตอบสําหรับคําถามของคุณหรือไม่? วางสายที่ [email protected]

Countries Supported

หากคุณไม่พบประเทศที่คุณต้องการในรายการโปรดติดต่อเราที่ [email protected] และเราจะพยายามหาทางออก เราสามารถทําเกือบทุกประเทศในโลก แต่เราอาจต้องการราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยสําหรับการเข้าชมหากประเทศนั้นไม่อยู่ในรายการ

ธงของประเทศภาพถ่าย
รับการดูหน้าเว็บฟรี 2000 ครั้ง
ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
เริ่มโครงการฟรีตอนนี้
ขอบคุณ! การส่งของคุณได้รับแล้ว!
อ๊ะ! มีบางอย่างผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม

ค้นพบเพิ่มเติม