Improve Your Backlink Profile

#1 Link Building

ลิงก์ย้อนกลับเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ SEO แต่การได้รับลิงก์เหล่านั้นเป็นงานที่ใช้เวลานานและท้าทาย เราทําให้งานนี้ง่ายขึ้นสําหรับคุณโดยการใช้ส่วนที่ยากที่สุดบนไหล่ของเรา คุณจะได้รับโอกาสในการขายแบบออร์แกนิกสําหรับเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องเครียด!
ซื้อคลิกจริงจากเราวันนี้และเริ่มเห็นผลลัพธ์ภายในไม่กี่สัปดาห์! ต้องการตรวจสอบว่าปริมาณการใช้งานของเราถูกส่งเร็วแค่ไหน? ตรวจสอบ Google Search Console ของคุณภายใน 2-3 วันและดูการปรับปรุง CTR ทั่วไปของคุณ
Mark
คุณภาพสูง บล็อก
Mark
ลิงก์ย้อนกลับตามธรรมชาติ
Mark
จาก DA10 + เพื่อ DA50 +
Mark
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Mark
รับประกันคืนเงิน
Mark
รับประกัน 1 ปี
ซื้อตอนนี้เพื่อรับส่วนลด -20%

รับลิงก์ย้อนกลับฟรี

จากเว็บไซต์ DA59

Moz SEO Ahrefs SEO
เวลาจัดส่งโดยประมาณคือ 3-5 วันทําการ หากไม่มีการซื้อบริการภายใน 7 วันหลังจากได้รับลิงก์ย้อนกลับฟรีจะถูกลบออก
Domain Authority 50 ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์คาดว่าจะมีการมองเห็นที่ดีที่สุดใน Google และผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ
ขอบคุณ! การส่งของคุณได้รับแล้ว!
อ๊ะ! มีบางอย่างผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม

คําถามที่พบบ่อย

What is link building?

Link building is acquiring hyperlinks from other websites to your website. These hyperlinks, also known as backlinks, are essential for search engine optimization (SEO) as they signal to search engines that your website is trustworthy, authoritative, and relevant. Link building involves reaching out to other website owners or publishing valuable content that naturally attracts links to increase your website's visibility and ranking in search results.

How to do link building?

There are several methods of link building, including:

1. Guest blogging: Writing and publishing articles on other websites in exchange for a backlink to your website.

2. Outreach and relationship building: Reaching out to other website owners or influencers in your industry to establish mutually beneficial relationships and gain backlinks.

3. Content creation: Creating high-quality and valuable content, such as blog posts, infographics, or
videos, that other websites will naturally want to link to.

4. Directory submissions: Submitting your website to reputable online directories to gain backlinks.

5. Broken link building: Identify broken links on other websites and contact the website owner to offer a relevant replacement link from your website.

6. Social media promotion: Sharing your content on social media platforms to encourage others to link to it.

7. Internal linking: Create internal links within your website to improve navigation and help search engines discover and index your content better.

8. Press releases: Distributing press releases to relevant online media outlets can result in backlinks from news articles.It's important to note that link building should be done ethically and naturally, avoiding tactics such as buying links or participating in link schemes, as these can result in penalties from search engines.

How does link building help SEO?

Link building plays a significant role in SEO by impacting several key factors:

1. Search engine rankings: Search engines consider backlinks as "votes of confidence" for your website. When reputable websites link to your content, search engines see this as an indicator of your website's relevance and authority. As a result, your website may rank higher in search engine results pages (SERPs) for relevant keywords.

2. Website visibility: Backlinks from authoritative and relevant websites can increase the visibility of your website. When other websites link to your content, it exposes your website to a broader audience and drives referral traffic from those sites.

3. Indexing and crawling: Backlinks are pathways for search engine crawlers to discover and index your website's pages. When search engine bots come across a backlink to your site, they follow it and crawl your pages for inclusion in their search index.

4. Referral traffic: When users come across a backlink to your website on another reputable site, they may click on it to learn more. This referral traffic can bring new visitors to your site, potentially resulting in conversions, sales, or engagement.

When engaging in link building, acquiring high-quality backlinks from authoritative sources is essential. Quantity alone does not guarantee positive SEO outcomes. Search engines increasingly value backlinks' relevance, authority, and naturalness, emphasizing the need for a strategic and ethical link-building approach.

How much does link building cost?

The cost of link building can vary widely depending on various factors, such as the method employed, the quality and authority of the websites targeted, the competition in your industry, and whether you choose to handle link building in-house or hire a professional agency.

Here are a few scenarios and their associated costs:

1. In-house effort: If you have the resources and expertise, you can allocate time and effort from your internal team to handle link-building activities. In this case, the cost would primarily be the salary or hourly wages of the team members involved and any tools or software required for the process.

2. Freelancers: You can hire freelance outreach specialists or content writers to help with your link-building efforts. The rates charged by freelancers can vary depending on their experience, reputation, and project complexity. Freelancers charge anywhere from $50 to $200 or more per hour, or they might offer package deals for specific link-building activities.

3. Link-building agencies: Hiring a professional link-building agency can provide expertise and scalability. The cost of agencies can vary significantly, ranging from a few hundred dollars to several thousand dollars per month, depending on the scope and scale of the services provided.

4. Link-building tools and software: Various tools and software, such as backlink analysis tools or outreach automation platforms, are available to assist in the link-building process. These tools often come with subscription fees, ranging from a few dollars to hundreds per month.

It's important to note that the cost of link building should always be viewed in the context of the potential long-term benefits it can bring to your website's SEO and organic traffic. The quality and relevance of backlinks matter more than the quantity, so investing in high-quality link-building strategies is crucial rather than focusing solely on the cost.

Check More Link Building FAQ
What our clients say about Link Building at SparkTraffic:

Our SEO Link Building Process

Link-building is a kind of SEO marketing that helps you to buy backlinks to your website by connecting brands with influential bloggers to increase brand awareness and drive website traffic. It involves researching and identifying relevant bloggers, building relationships with them, and creating content that will be shared on their blogs or social media channels.

ขั้นตอนที่ 1. เวทีประชาสัมพันธ์

นี่คือที่ที่คุณติดต่อบล็อกเกอร์ที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มที่จะสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องการร่วมมือกับคุณหรือไม่ เราจะสร้างอีเมลที่สรุปประโยชน์ของการทํางานร่วมกันรวมถึงสิ่งจูงใจใด ๆ ที่เราสามารถนําเสนอได้ เราจะรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําและวิธีที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของพวกเขา

ขั้นตอนที่ 2. ถัดไป เวทีเนื้อหา

ขั้นตอนเนื้อหาของบริการเผยแพร่บล็อกเกอร์เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและออกแบบมาเพื่อดึงดูดพวกเขา เป้าหมายคือการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้พวกเขาดําเนินการ เนื้อหาควรได้รับการวิจัยและเขียนอย่างดีในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน นอกจากนี้ควรได้รับการปรับให้เหมาะสมสําหรับเครื่องมือค้นหาเพื่อให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 3. ถัดไป ดูตําแหน่งการจัดวางของคุณ

ด้วยแดชบอร์ดของเราคุณจะสามารถดูลิงก์ประชาสัมพันธ์ของบล็อกเกอร์แต่ละลิงก์ได้เนื่องจากปลอดภัยแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบบล็อกข้อความลิงก์ย้อนกลับและจุดยึด

การปรับปรุงตําแหน่งเครื่องมือค้นหา

คุณกําลังมองหาตําแหน่งเฉลี่ยที่ดีที่ Google หรือไม่? ตรวจสอบข้อเสนอการเข้าชม SEO ของเราเพื่อปรับปรุงตําแหน่งเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ
Genuine outreach
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของแท้
เราพบบล็อกที่เกี่ยวข้องแล้วติดต่อเจ้าของ
In-content links
ลิงก์ในเนื้อหา
ลิงก์ทั้งหมดจะถูกวางไว้ภายในบริบทของข้อความแทนที่จะเป็นองค์ประกอบแยกต่างหาก
Magazine quality
คุณภาพนิตยสาร
เนื้อหาที่เขียนโดยนักเขียนภายในของเราเองที่มีเอกลักษณ์ 100% และมีคุณภาพสูงสุด

ราคาที่ดีที่สุดในตลาด

ซื้อลิงก์ย้อนกลับในราคาที่ดีที่สุด - ทุกครั้ง!

DA10+

จาก
$47

ต่อลิงก์ย้อนกลับ

Mark
การเข้าถึงของแท้ 100%
Mark
รับประกัน Moz DA10+
check
Ahrefs DR10 เฉลี่ย*
Mark
รวมข้อความ 500 คํา
Mark
1 URL Anchor / เป้าหมาย
Mark
ติดตามภายในแดชบอร์ด
Mark
ลิงก์เนื้อหาในบรรณาธิการ
Mark
ไม่มีโดเมนที่ซ้ํากัน
สั่งซื้อ

DA40+

จาก
$147

ต่อลิงก์ย้อนกลับ

Mark
การเข้าถึงของแท้ 100%
Mark
รับประกัน Moz DA40+
Mark
Ahrefs DR25 เฉลี่ย*
Mark
รวมข้อความ 1,000 คํา
Mark
1 URL Anchor / เป้าหมาย
Mark
ติดตามภายในแดชบอร์ด
Mark
ลิงก์เนื้อหาในบรรณาธิการ
Mark
ไม่มีโดเมนที่ซ้ํากัน
สั่งซื้อ

พื้นฐาน

$999
/ปี

Lorem ipsum dolor sit amet dolor siti conse ctetur adipiscing elit.

check
คุณสมบัติการวิเคราะห์ทั้งหมด
check
การเข้าชมที่ติดตามสูงสุด 250,000 ครั้ง
check
การสนับสนุนปกติ
check
แอพมือถือ
check
สมาชิกในทีมสูงสุด 3 คน
เริ่มต้นใช้งาน

กิจการ

$3,999
/เดือน

Lorem ipsum dolor sit amet dolor siti conse ctetur adipiscing elit.

check
ทุกอย่างในแผนการเติบโต
check
การเข้าชมที่ติดตามสูงสุด 5,000,000 ครั้ง
check
การสนับสนุนโดยเฉพาะ
check
แอพมือถือ
check
สมาชิกในทีมสูงสุด 50 คน
เริ่มต้นใช้งาน
*Ahrefs DR เป็นค่าเฉลี่ยบ่งชี้ตามข้อมูลในอดีต แต่ไม่รับประกัน
คําถามที่พบบ่อย
Link Building
What is your Refund Policy for Link Building?
Plus photo

We refund all unused credits, and no questions are asked.
We can refund credits used for already delivered backlinks in case of a mistake on our part leading to poor results.

domain authority(DA) คืออะไร?
Plus photo

Domain Authority (DA) เป็นเมตริกที่พัฒนาโดย Moz ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของโดเมนของเว็บไซต์ มันขึ้นอยู่กับมาตราส่วน 100 จุดและพิจารณาปัจจัยที่หลากหลายรวมถึงโปรไฟล์ลิงก์อายุโดเมนและความน่าเชื่อถือ คะแนน Domain Authority สามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่หนึ่งถึง 100 โดยมีคะแนนที่สูงขึ้นซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการจัดอันดับที่ดีขึ้นในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา

DA20 คืออะไร?
Plus photo

หน่วยงานโดเมน 20 หมายความว่าเว็บไซต์ที่เป็นปัญหามีความสามารถสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการจัดอันดับ SERP

DA40 คืออะไร?
Plus photo

คะแนน Domain Authority ที่ 40 บ่งชี้ว่าเว็บไซต์มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับที่ดีสําหรับคําค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ใครเป็นคนเขียนเนื้อหา?
Plus photo

ทีมเขียนเนื้อหากว่า 70+ คนที่มีความสามารถพิเศษของเราซึ่งทุกคนมีความเชี่ยวชาญในสไตล์การเขียนบล็อกผี

เราสามารถอนุมัติไซต์หรือเนื้อหาได้หรือไม่
Plus photo

คุณจะไม่สามารถอนุมัติล่วงหน้าได้ แต่คุณสามารถจัดการความคืบหน้าแบบสดและดูตําแหน่งการจัดวางในขณะที่เรารักษาความปลอดภัยจากภายในแดชบอร์ดของคุณ เนื้อหาไม่ใช่การส่งเสริมการขายและเขียนในรูปแบบบล็อกผีดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องอนุมัติล่วงหน้า

DA10 คืออะไร?
Plus photo

คะแนน Domain Authority ที่ 10 บ่งชี้ว่าเว็บไซต์มีอํานาจในระดับปานกลางและมีแนวโน้มที่จะอยู่ในอันดับที่ปานกลางใน SERP

DA30 คืออะไร?
Plus photo

คะแนน 30 หมายความว่าเว็บไซต์มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในระดับปานกลางในการจัดอันดับสําหรับคําค้นหาที่เกี่ยวข้อง

DA50 คืออะไร?
Plus photo

คะแนน Domain Authority ที่ 50 ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์คาดว่าจะมีการมองเห็นที่ดีที่สุดใน Google และผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ

เนื้อหาจะเกี่ยวกับอะไร?
Plus photo

เนื้อหาถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พอดีกับเว็บไซต์เจ้าของบล็อกและเรามั่นใจว่าเกี่ยวข้องกับลิงก์ของคุณ คุณจะได้รับการเชื่อมโยง relevent ธรรมชาติที่ดี

ลิงก์ถูกวางไว้ที่ไหน?
Plus photo

ไม่เหมือนกับคนอื่น ๆ ที่เราได้รับลิงก์ในเนื้อหาบรรณาธิการที่แท้จริง ลิงก์ Thats และ 'กล่าวถึง' ที่มีอยู่ตามธรรมชาติภายในการไหลของเนื้อหาพร้อมกับลิงก์ที่ไม่แข่งขันกันที่มีประโยชน์อื่น ๆ อีกสองสามลิงก์เพื่อเสริมสร้างแง่มุมตามธรรมชาติของเนื้อหา ไม่มีกล่องผู้เขียนที่นี่

ตําแหน่งเหล่านี้จะอยู่ได้นานแค่ไหน?
Plus photo

โดยปกติตําแหน่งจะคงอยู่อย่างไม่มีกําหนด แต่เราจะรับประกันเป็นเวลาอย่างน้อย 365 วันนับจากเวลาที่จัดตําแหน่งเพื่อความสบายใจ ส่วนใหญ่จะมีอยู่หลายปี

ตรวจสอบคําถามที่พบบ่อยหลักของเรา สําหรับคําถามเพิ่มเติม

ค้นพบเพิ่มเติม