นโยบายการคืนเงินซอฟต์แวร์ SparkTraffic

โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นี้ ("ใบอนุญาต") อย่างละเอียดก่อนใช้ซอฟต์แวร์ SparkTraffic เมื่อใช้ SparkTraffic คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดของใบอนุญาตนี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้อย่าซื้อซอฟต์แวร์

1. การรับประกันแบบจํากัดสําหรับสื่อ (ถ้ามี) SparkTraffic รับประกันสื่อที่ SparkTraffic Software ถูกบันทึกว่าปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ซื้อปลีกครั้งแรก การเยียวยาพิเศษของคุณภายใต้วรรคนี้จะเป็นการคืนเงินในราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ที่มีซอฟต์แวร์ SparkTraffic หรือการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ SparkTraffic ที่ SparkTraffic ซึ่งส่งคืนให้กับ SparkTraffic ที่ SparkTraffic ตัวเลือกของ SparkTraffic การรับประกันแบบ จํากัด นี้และการรับประกันโดยนัยใด ๆ บนสื่อรวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะจะถูก จํากัด ในระยะเวลาเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ซื้อปลีกครั้งแรก เขตอํานาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อ จํากัด เกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันโดยนัยดังนั้นข้อ จํากัด นี้อาจไม่มีผลกับคุณ การรับประกันแบบ จํากัด ที่กําหนดไว้ในที่นี้เป็นเอกสิทธิ์และแทนการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย SparkTraffic ขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดโดยเฉพาะ การรับประกันแบบ จํากัด นี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามเขตอํานาจศาล

2. การคืนเงินมีให้โดยการย้อนกลับการชําระเงินเดิมของลูกค้าอาจใช้เวลาถึง 5-10 วันทําการเพื่อให้ธนาคารของลูกค้าแสดงการคืนเงินในใบแจ้งยอดบัตร

3. ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับบริการของเราและต้องการขอเงินคืนโปรดส่งต่อคําถามนี้ไปยังทีมสนับสนุนของเราที่ [email protected]